Nabídka práce

Společnost ExBal s.r.o. nabízí volnou pracovní pozici:

TECHNIK EXPORTNÍHO BALENÍ

 

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:

 • zručnost a případně zkušenost se zpracováním dřeva
 • schopnost čtení v technických výkresech
 • přesnost a odpovědnost
 • řidičský průkaz skupiny B, C výhodou
 • schopnost vycházet s lidmi, vstřícný přístup

 

CO BUDETE U NÁS DĚLAT:

 • převážně budete do exportních/dřevěných beden balit výrobky zákazníků (co zákazník, to jiná bedna)
 • exportní bedny budete skládat a montovat z připravených dílců
 • někdy si také tyto dílce naformátujete z deskových materiálů a řeziva podle připraveného technického výkresu
 • výrobky budete v bednách fixovat, některé budete balit do bariérového obalu
 • k zákazníkům budete dojíždět, některé zakázky ale balíme v naší provozovně
 • výsledkem Vaší práce bude zabalená exportní bedna, označená signací, zdokumentovaná a připravená k přepravě

NEVADÍ NÁM, ŽE NEMÁTE S POPSANOU ČINNOSTÍ ZKUŠENOSTI, RÁDI VÁS VŠE NAUČÍME :-).

 

CO U NÁS ZÍSKÁTE:

 • slušné a stabilní zázemí české firmy
 • práci na hlavní pracovní poměr
 • mzdu, která odpovídá Vašim schopnostem
 • pět týdnů dovolené
 • finanční příspěvek na stravné v nejvyšší možné výši
 • prémie dle výsledků firmy
 • vyškolení v oboru

 

Pokud Vás naše pracovní nabídka zaujala, zašlete svůj profesní životopis na emailovou adresu: personalni@exbal.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle: 774 46 62 62.

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním svého profesního životopisu poskytujete společnosti ExBal s.r.o. souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a to za účelem realizace výběrového řízení na vybranou pozici. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v poskytnutém rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Váš souhlas můžete kdykoliv během výběrového řízení odvolat a to elektronicky na níže uvedené emailové adrese.

Před odesláním svého profesního životopisu věnujte, prosím, pozornost textu „Informace o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů“, kde jsou stanoveny podmínky užívání a ochrany Vašich osobních údajů. Odesláním svého profesního životopisu potvrzujte, že jste se s níže uvedeným textem seznámil/a.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správcem osobních údajů, kterému dávám souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, je:

ExBal s.r.o., se sídlem: Srbská 185/1, Dejvice, PSČ 160 00, Praha 6; IČ: 283 826 84, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137621, zastoupena kontaktní osobou Janem Machkem, jednatelem; emailová adresa: jan.machek@exbal.cz, internetové stránky: www.exbal.cz (dále též jako „Správce“) informuje uchazeče o zaměstnání, jakožto subjekt údajů (dále též jako „Subjekt“) o zpracování jeho osobních údajů.

Povinnosti Správce v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:

z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 (dále jako „General Data Protection Regulation“ nebo jako „GDPR“).

 Výčet Mých osobních údajů, k jejichž zpracování uděluji svůj souhlas:

veškeré Mé osobní údaje, které jsem uvedl/a ve svém životopise a které jsem zpřístupnil/a Správci pro výběrové řízení na volnou pracovní pozici u Správce, a další své osobní údaje, které jsem jiným způsobem zpřístupnil/a či zpřístupním Správci, zejména, nikoli však výlučně:

jméno a příjmení, užívané tituly, adresa bydliště, rok (či datum) narození, popř. informace o aktuálním věku, informace o předchozích zaměstnáních, dosaženém vzdělání, kvalifikaci a dovednostech, získaných certifikátech a osvědčeních, kontaktní údaje (dále též jako „Mé osobní údaje“).

Doba, na kterou uděluji souhlas se zpracováním Mých osobních údajů:

Po dobu trvání výběrového řízení na pracovní pozici, o níž se ucházím (dále též jako „Odsouhlasená doba“).

Účely zpracování Mých osobních údajů, ke kterým uděluji svůj souhlas:

 1. vedení výběrového řízení Správcem;
 2. za účelem kontaktování Správcem po celou „Odsouhlasenou dobu“.

 Způsob zpracování Mých osobních údajů, ke kterému uděluji souhlas:

Mé osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické i v písemné podobě, a to dle rozhodnutí Správce. K Mým osobním údajům budou mít po celou Odsouhlasenou dobu přístup oprávněné osoby Správce definovány takto: Jsem obeznámen/a s tím, že k Mým osobním údajům mohou mít konkrétně přístup:

 1. personalisté,
 2. nadřízený pracovník, do jehož pravomocí spadá pracovní pozice, která má být obsazována;
 3. jednatel.

Právní titul pro zpracování Mých osobních údajů:

Jsem obeznámen/a s tím, že právním důvodem pro zpracování Mých osobních údajů Správcem, je můj souhlas.

Jsem obeznámen/a s tím, že poskytnutí Mých osobních údajů Správci a udělení tohoto souhlasu se zpracováním Mých osobních údajů není mou povinností, tj. že je zcela na dobrovolném základě a záleží jen na mém uvážení.

Beru na vědomí informace o zajištění bezpečnosti Mých osobních údajů, že:

Správce přijal účinná bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Mým osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému nedovolenému zpracování Mým osobních údajů;

oprávněné osoby Správce jsou povinny dodržovat závazek mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům;

k Mým osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby definované v bodě 5) tohoto dokumentu. Správce přijal pravidla ochrany osobních údajů. Správce stanovil oprávněným osobám pravidla přístupu k Mým osobním údajům a pravidla bezpečnosti a mlčenlivosti o osobních údajích, která jsou povinni dodržovat.

Zásady a postupy zpracování osobních údajů:

Rádi bychom Vás také informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a to v souladu s ustanovením čl. 5 GDPR.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

 1. zákonně, korektně a transparentně,
 2. osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
 3. zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 4. zpracovávané osobní údaje jsou přesné,
 5. osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů pouze po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
 6. je vždy zajištěna jejich integrita a důvěrnost.

 Zabezpečení dat:

Správce má zavedená a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí, odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt ochrany osobních údajů. Zároveň je zohledněn stav technologického vývoje, s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Poučení o právech dle GDPR:

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13-22 a 34 GDPR. Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:

Podle článku 7 odst. 3 GDPR:

mám právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Podle článku 13-14 GDPR:

mám právo požadovat od Správce informace o zpracování Mých osobních údajů, pokud je Správce získal nebo naopak nezískal přímo ode mě.

Podle článku 15 GDPR právo na přístup k Mým osobním údajům:

mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím:

(1) účely zpracování; (2) kategorie dotčených osobních údajů; (3) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; (4) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (5) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.

právo podat stížnost u dozorového úřadu,

veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne,

mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

Podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:

mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 Podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:

mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 4. Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.

to, co je uvedeno pod písm. a) až e) tohoto odstavce, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Podle článku 18 GDPR právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:

mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:

 1. pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody;
 5. pokud bylo zpracování omezeno podle písm. a) až d) tohoto odstavce, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

Podle článku 19 GDPR oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:

Správce oznamuje jednotlivým oprávněným osobám, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Podle článku 20 GDPR právo na přenositelnost údajů:

mám právo získat osobní údaje, které se mě týkají, a jež jsem poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to za podmínky, že se jejich zpracování provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle předchozí věty mám právo na to, aby Mé osobní údaje byly předány Správcem přímo správci druhému, jeli to technicky proveditelné.

Podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem správce. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Podle článku 22 GDPR – automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. Správce deklaruje, že vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování, včetně profilování.

Podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů:

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

Oznámení podle tohoto odstavce se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

 1. Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
 2. Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody podle prvního odstavce tohoto článku se již pravděpodobně neprojeví;
 3. vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě budete informováni stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

 

 Informace o způsobu uplatnění práv uchazeče o zaměstnání

Svá práva má možnost uchazeč o zaměstnání uplatnit přímo u Správce na kontaktní adrese uvedené výše, a to elektronicky prostřednictvím e-mailu, písemně prostřednictvím dopisu, nebo osobně.

Jestliže bude žádost podána:

 • písemně, poskytne Správce informace též písemně a to prostřednictvím dodejky s červeným pruhem;
 • elektronicky, poskytne správce informace rovněž elektronicky, pokud uchazeč o zaměstnání nepožádá o jiný způsob. U elektronicky podané žádosti je Správce povinen ověřit identitu toho, kdo žádost podal, aby se informace nedostaly neoprávněným osobám. Pro ověření identity bude Správce uchazeče o zaměstnání kontaktovat.

Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována žádost, je-li týmž uchazečem o zaměstnání podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování uchazeče o zaměstnání přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.

Vaše povinnosti

Berte prosím na vědomí, že odpovídáte za osobní údaje, které Správci poskytujete a zpřístupňujete, a musíte zajistit, aby byly relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. Máte povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje neobsahovaly materiál, jehož charakter neodpovídá dobrým mravům nebo porušuje práva některé třetí osoby. Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód.

Pokud poskytnete osobní údaje týkající se jiné osoby, např. fyzické osoby uvedené jako vaše reference, máte povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její souhlas.

Aktualizace tohoto dokumentu

Průběžně může být tento dokument upravován či aktualizován. Jakékoliv změny se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaného znění na webových stránkách exbal.cz.